اعلام برندگان

اسامی برندگان پنجمین مرحله قرعه کشی مربوط به 5 دستگاه تلفن همراه هوشمند چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان  مورخ 4 آذر 1395 اعلام شد.

نام برندگان تاریخ خرید
ابوالفضل شاه نادر 95/08/24
سارا شاه نظری 95/09/03
حسین خدابخش 95/08/11
فرشاد نبی زاده 95/08/20
بهادر خان احمدی 95/08/17

برنده

آقای کامران دهقانی عشرت آبادی برنده یک دستگاه خودروی mvm 110 مربوط به سومین جشنواره بازار موبایل اصفهان

چهارمین جشنواره بازار موبایل آغاز شد

شروع چهارمین جشنواره بازار موبایل اصفهان از 1 تیرماه 1395