برای iOS 16، tvOS 16 و watchOS 9 آماده شوید – Discover


اکنون که رویداد اپل را تماشا کرده اید، برای انتشار iOS 16، tvOS 16 و watchOS 9 آماده شوید. بیاموزید که چگونه می تو،د برنامه ها را برای هر پلتفرم ارسال کنید و بررسی کنید که چگونه می تو،د از جدیدترین ویژگی های نرم افزار در برنامه ها و بازی های خود پشتیب، کنید. .

برنامه های خود را ارسال کنید

برای iOS 16، tvOS 16 و watchOS 9 آماده شوید

مستندات توسعه دهنده اپل


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=3ne3586t