موارد ارسالی App Store اکنون برای tvOS 16.1 باز است


برنامه tvOS خود را با برنامه iOS، iPadOS یا watchOS خود ادغام کنید تا قفل تجربه های جدید را در Apple TV باز کنید. از پشتیب، چند کاربره استفاده کنید تا با یکپارچگی سیستمی بهبود یافته برای نمایه‌های کاربر، لذت بردن از برنامه Apple TV را برای افراد آسان‌تر کنید، و رابط برنامه خود را سفارشی کنید و عملکردهای بیشتری را با SwiftUI ارائه دهید.

در مورد بیاموزید ارسال برنامه های tvOS


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=rj04jx5x