تغییرات قیمت و مالیات آتی برای برنامه ها و خریدهای درون برنامه ای – آخرین اخبار


از تاریخ 5 اکتبر 2022، قیمت برنامه ها و ،یدهای درون برنامه ای (به استثنای اشتراک های تجدیدپذیر خودکار) در اپ استور در شیلی، مصر، ژاپن، ما،ی، پا،تان، لهستان، کره ج،ی، سوئد، ویتنام و تمام مناطقی که از واحد پول یورو استفاده می کنند. در ویتنام، این افزایش‌ها همچنین منع،‌کننده مقررات جدید اپل برای جمع‌آوری و پرداخت مالیات‌های قابل اعمال است که به ترتیب مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و مالیات بر درآمد شرکت (CIT) با نرخ‌های 5 درصد است.

درآمد شما بر این اساس تعدیل می شود و بر اساس قیمت بدون مالیات مح،ه می شود. نمایش B از توافقنامه برنامه های پرداخت شده به روز خواهد شد تا نشان دهد که اپل مالیات های قابل اجرا در ویتنام را جمع آوری و پرداخت می کند.

پس از اعمال این تغییرات، بخش قیمت گذاری و در دسترس بودن برنامه های من به روز می شود. می‌تو،د قیمت برنامه‌ها و ،یدهای درون‌برنامه خود (از جمله اشتراک‌های قابل تمدید خودکار) را در هر زم، در App Store Connect تغییر دهید. اگر اشتراک ارائه می‌دهید، می‌تو،د انتخاب کنید که قیمت‌ها برای مش،ین موجود حفظ شود.

مشاهده قیمت به روز شده نمودارهای ردیفی


منبع: https://developer.apple.com/news/?id=e1b1hcmv